Момичето, което обичах – Епизод 55

   Оня ден сънувах баща си започна Гърни. После неволно се поколеба. Гласът му прозвуча различно дори за него самия. В него дочу ехо от дълбоката тъга, която бе предизвикал сънят.След това насочи пистолета си нагоре, сякаш искаше да произведе предупредителен изстрел.    Освен това, ако имахте намерение да ме нападнете или да ме ограбите, щяхте да сте го направили досега добавих аз бързо.При тези думи той затвори вратата на килията. Сега помещението се осветяваше само от слабата светлина, която се процеждаше през тясното прозорче.    Божичко! измърмори отново и се огледа, обзет от чувство на безсилие. Откри място на стената, където можеше да го облегне, след което извади от чекмеджето на бюрото един плик и го донесе на Гърни.Може би само с това е разполагал.